นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ได้กําหนดบทบาท กลุ่มบริษัท มิตซุย-โซโค ประเทศไทย (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือการดําเนินการใด ๆ กับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (พีดีพีเอ) โดยนโยบาย ฉบับนี้ จะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครอง หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรที่เราได้ว่าจ้างให้เก็บ ใช้ เปิดเผย หรือกระทําการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้

1. คํานิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ประกาศนี้

“คู่ค้า” และบุคคล ซึ่ง (ก) ได้ติดต่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราจากการใช้สินค้าหรือการให้บริการของเรา (ข) ได้เข้าทําสัญญากับเราเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของเรา (ค) ได้เข้าทําสัญญาหรือธุรกรรมกับเราเพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับเรา

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริงที่ ซึ่งสามารถทําให้ ระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงข้อมูลอื่นใด ซึ่งเรามีอยู่ หรือที่เราอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ข้อกําหนดอื่นใดที่กล่าวไว้ในประกาศนี้ ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ใน พีดีพีเอ (หากข้อกําหนดนั้นได้ กําหนดให้สามารถทําได้")

“กลุ่มบริษัท มิตซุย-โซโค ประเทศไทย” หมายความถึง บริษัทในเครือของ มิตซุย-โซโค ประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัทมิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทมิตซุย-โซโค (เชียงใหม่) จำกัด, บริษัทมิทส์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทมิทส์ โลจีสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบริษัท ที่บริษัทในเครือของ มิตซุย-โซโค ประเทศไทย มีสิทธิ ออกเสียง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยที่นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวอยู่ ภายใต้การควบคุมของบริษัทในเครือของ มิตซุย-โซโค ประเทศไทย และบริษัทอื่นใดที่ระบุกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ

2. การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ และหากมีความจําเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม ตามขอบวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เอกสาร ลักษณะของข้อมูล วัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้จัดจําหน่ายหรือลูกค้า สําเนาบัตรประจําประชาชนหรือ สําเนา หนังสือเดินทาง ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพศ เชื้อชาติ วันเกิด อายุ ที่อยู่ ข้อมูลรูปภาพ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ข้อมูลบัญชี ธนาคาร เช่น ข้อมูล สมุดบัญชี

(ก) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับ สินค้าและการให้บริการ ตามคําร้องขอของท่าน

(ข) เพื่อให้เราปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดทําสัญญาอย่างถูกต้อง

(ค) เพื่อตรวจสอบความเป็น ตัวตนของท่านและ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ ท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา

(ง) ดําเนินกระบวนการชําระ เงินและให้ข้อมูลแก่ สรรพากรว่าเราได้ชําระ เงินให้ท่านเท่าไหร่

(จ) เสนอข้อมูลด้านการตลาด เกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบ ถึงกิจกรรมด้านการบริการของเรา

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ตลอดในระหว่างอายุสัญญาหรือในระหว่างการดําเนินธุรกิจระหว่างเราเมื่อสัญญาหรือการดําเนินธุรกิจของเราถูกยกเลิกไปข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรานั้น เราจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการควบคุม การ ดําเนินการตามคําร้องขอ คําร้อง คําขอ ข้อร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

(ก) หากการเปิดเผยนั้นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้สินค้าหรือการให้บริการของ เราตามคําร้องขอของท่าน

(ข) การเปิดเผยในกลุ่มบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ของท่าน

(ค) การเปิดเผยให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน หรือองค์กรต่างๆ ที่เราได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานใดๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

      วัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น จะยังคงสามารถใช้บังคับอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่เรายังมีความสัมพันธ์ ต่อกันในสถานการณ์ต่าง ๆ (เช่น ตามข้อกําหนดของสัญญา) และวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะยังคงสามารถใช้ บังคับอยู่ต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์นั้น ๆ จะได้ถูกยกเลิก หรือถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามความ เหมาะสม (ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในความตกลง หรือสัญญาต่าง ๆ ) การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากความยินยอมจากท่านนั้น เราจะสามารถทํา ได้ ก็ต่อเมื่อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดสิทธิของเราเอาไว้ และก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากท่านทุกครั้งก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะได้ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น)

3. การถอนความยินยอม

ความยินยอมที่ท่านให้ไว้เพื่อการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้ จนกว่าท่านได้จะได้บอกถอนความยินยอมนั้นเป็นหนังสือแก่เรา เมื่อเราได้รับหนังสือบอกถอนความยินยอมจากท่านแล้ว เราอาจต้องใช้ระยะเวลาตามสมควร ในการ ดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการบอกถอน ความยินยอมของท่าน รวมถึงผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะส่งผลต่อสิทธิและหน้าที่ของท่านที่มีต่อเรา โดยปกติแล้วเราจะใช้เวลาในการดําเนินการ และตอบสนองคําร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ จากวันที่เราได้รับหนังสือถอนความยินยอมจากท่าน

ในขณะที่เราปฏิบัติตามคําร้องขอในการถอนความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถที่จะขายสินค้าหรือให้การบริการแก่ท่านได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการให้ความยินยอมของท่าน และหาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนที่จะดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน แต่ หากท่านยังประสงค์ที่จะถอนความยินยอมของท่านแล้ว โปรดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ของท่านมายังเรา ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ การบอกถอนความยินยอมของท่านนั้น จะไม่กระทบถึงสิทธิของเราในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ตามที่ กฎหมายเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้

4. การเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์ที่จะ (ก) ขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ยึดถือไว้ หรือใช้ หรือเปิดเผย หรือ (ข) ร้องขอให้ทําการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือทําการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านสามารถส่งคําร้องขอเป็นหนังสือ หรือส่งอีเมล์ ไปยังเจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ ได้ระบุไว้ตอนท้ายของประกาศนี้

เราจะตอบกลับคําร้องขอของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเราจะตอบกลับคําร้องขอของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคําร้องขอของท่าน ทั้งนี้เราจะแจ้งท่านเป็นหนังสือภายใน 30 วัน หากเราได้ ดําเนินการตามคําร้องขอของท่านแล้วเสร็จ แต่หากเราไม่สามารถดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ดําเนินการเกี่ยวกับกับคําร้องขอใด ๆ ของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการ ตามคําร้องขอของท่านได้ (เว้นแต่ เราจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเปิดเผยภายใต้ พีดีพีเอ)

5. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย ทําสําเนา แก้ไข ทิ้ง หรือ การกระทําใดๆ ที่เป็นความเสี่ยง เราได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านกายภาพและทางเทคนิค เช่น การอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ําเสมอ กําหนดการเข้ารหัสและการใช้ตัวกรองความเป็น ส่วนตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยของเราในการจัดเก็บและการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลต่อบุคคลภายใน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต จากเรา และตัวแทนของเราตามความจําเป็นเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านทราบว่า ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ตหรือวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ที่จะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันความ ปลอดภัยนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เราก็จะพยายามป้องกันระบบความปลอดภัยของข้อมูล และตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอย่างสม่ําเสมอ

6. ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติแล้วเราจะจัดเก็บข้อมูลตามที่ท่านได้ให้เราไว้ (หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากท่านได้ให้ไว้) เพื่อให้ แน่ใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและแม่นยําแล้ว ท่านโปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็น ข้อมูลล่าสุด หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของเราเป็นหนังสือ หรือผ่านทางอีเมล์ตามที่เราได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

7. ระยะเวลาการจัดเก็บ

โดยปกติแล้วเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ได้นาน ตราบเท่าที่มีความจําเป็นในการดําเนินการตาม ขอบวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บของเรา หรือตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ เราจะทําการยกเลิกการเก็บ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บของเรา หรือกฎหมายไม่ได้กําหนดให้เราต้องทํา การจัดเก็บอีกต่อไป หรือการจัดเก็บนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของเรา

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเรา จะทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงได้รับการปกป้องอย่างมีมาตรฐานไม่น้อยไปกว่า มาตรฐานที่กําหนดไว้ใน พีดีพีเอ

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา หากท่าน มีข้อสอบถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ หรือ หากท่านประสงค์ที่จะร้องขอให้เราดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผ่านทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมลล์ dpo_compliance@mitsui-soko.co.th
ไปรษณีย์

ส่งถึง : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310